Politik börjar från botten, från det lilla företaget

Jag fokuserar mig mest på näringslivsfrågor, många gånger förutsättningar för små och medelstora företag med potential att bli stora, även utanför Sverige. Jag anser att det finns allt för lite fokus och verkligt intresse för småföretagarfrågor. Jag har tagit fram 10 punkter som jag tänker fortsätta arbeta/lobba för under 2010. De är inte förankrade eller finansierade i en budget. Jag ser dock ett behov och en koppling till resultat. Det innefattar två nya ministerposter samt ett antal åtgärder för att underlätta för företag samt samordna befintliga resurser.

Jag vill se en fokuserad Småföretagarminister bredvid, inte under, Näringsministern, för att ta hand om svenska småföretag bättre. Jag skulle även vilja se en Innovationsminister, bredvid Utbildningsministern, och Högskoleministern. Jag skulle vilja skapa 3 ministrar på Utbildningsdepartementet, en för att ta hand om att vårda och utveckla grundutbildning i Sverige för alla, en som utvecklar vår högskoleutbildning via universitet och högskolor i Sverige samt en ny Innovationsminister som tar ansvar för kommersialisering. En ny minister som tar ett samlat grepp kring kommersialisering av svensk kunskap, både hur det utvecklas samt vad som kommer tillbaka till oss skattebetalare i form av nya företag och nya jobb.

10 åtgärder för framtiden

1. Skapa en Småföretagarminister - Näringsdepartementet har idag Näringsminister som i mina ögon ofta fokuserar på storföretag och jag har egentligen inget emot detta. Vi måste hjälpa våra stora företag också, men bredvid henne (eller honom en dag) räcker det inte med en Infrastrukturminister. Vi måste också skapa en Småföretagarminister som helt fokuserar på små och medelstora företag förutsättningar och möjligheter. En självständig minister med egna resurser som inte behöver anpassa sig till andra frågor som problem hos Vattenfall, Volvo etc. Näringsminister har även energipolitik på sitt bord och det är en av framtidens mest viktiga frågor, hur Sverige skall bli stora inom förnybar energi, samt hur vi förvaltar och utvecklar våra stora statliga bolag borde vara tillräckligt för en minister.

Småföretagarminister skall ta över arbetet med regional tillväxt samt ansvara för nya Tillväxtverket, Bolagsverket, Patent och registreringsverket, Patentsbesvärsrätten och Konkurrensverket samt fundera över hur alla dessa verk kan arbeta med ALMI i framtiden. Jag vill att Staten skall köpa ut de 49% av ALMI som ägs av landsting och regionalförbund och eventuellt erbjuda dessa till andra regionala aktörer som kan utveckla verksamheten mer. Skälet till att en Småföretagarminister skall ta hand om dessa verk är att just dessa skall bli bättre på att samverka och samordna sig själva från det lilla företagets synvinkel. Det handlar om att bli bättre tjänstegivare samt även att vi kall skapa mer tillbaka till oss skattebetalare i form av fler bolag och flera jobb. Det krävs lite toppstyrning från ett bottenperspektiv.

2. Skapa en Innovationsminister - Som jag skrivit vill jag skapa en Innovationsminister bredvid Utbildnings och Högskoleministern på Utbildningsdepartementet. Den svåraste frågan som alla talar om i många år men ingen verkar kunna ta hand om är maximera kommersialisering av statlig och kommunal forskning så det skapar fler svenska bolag och nya jobb. Jag vill att vi börjar se på hur länder som Japan, Sydkorea och andra hanterat detta för att skynda snabbare på en mycket snabb global marknad. Vi behöver inte en akademiker för detta utan en person som kan tänka pengar och hur man skapar jobb.

Det får inte vara fult längre att tala om hur vi kan få något tillbaka för alla miljarder vi satsar på forskning, samt skapa individuella belöningssystem för alla som är inblandade i arbetet, även vi skattebetalar som är med och finansierar det. Det måste finnas belöningar inom institutioner och universitet som gör att man i större utsträckning arbetar med regionalt näringsliv.

Jag vill också att Vinnova flyttas från Näringsdepartementet till Utbildningsdepartement och ansvarar inför Innovationsministern. Verksamheten borde renodlas till finansiering av ren forskning men sedan skapas fler resurser för projektsamverkan med privata aktörer för överlämning av intressanta projekt till marknaden, som är villig att betala ett pris för det vi skapat. Detta pris kan sedan finansiera vidare forskning av andra. Vi måste skapa lite samordning och toppstyrning inom detta område innan andra länder springer ifrån oss och jag vill även att det skapas ett företag/jobb-fokus i denna verksamhet.
 
3. Sänk skatterna på företagande och arbete. Små företag konsumerar i Sverige och betalar moms på allt de konsumerar. Jag skulle gärna se att vi sänkte skatten på företagande och arbete med 10 procentenheter för alla företag som omsätter under 50 miljoner. Jag vill skapa ny omsättning och konsumtion på marknaden för jag tror inte bara detta leder till konsumtion av varor utan även tjänster som är så viktigt för en ny ekonomi.

4. Vi måste skapa fler tjänster, massor av tjänster. Rotavdrag och hushållsnära tjänster visar klart att vi kan göra mer för att utveckla tjänstesektorn inom olika områden. Vi måste fortsätta vara kreativa inom detta område och införa fler system av skattereduktion för att vi skall kunna köpa tjänster av varandra inom olika områden. Låt vuxna i varje hem fokusera sig på det de kan göra för att skapa intäkter (möjligheter till konsumtion) och skapa möjlighet för den att köpa specialtjänster till hem och barn som de inte hinner med. Det kan vara barnpassning, extra utbildning i hemmet, trädgårdsarbete, löpande bokföring för hushållet och städning eller liknanden. Köpa och sälja tjänster skall sedan ske öppet och "vitt" så vi alla kan tjäna på det, samhället, konsumenterna och de som tillhandahåller tjänster.

5. Arbetsmarknad och arbetsrätt måste moderniseras. Finanskrisen har öppnat ögonen både hos politiker, fack samt företagare att vi måste tordas tala om detta på allvar. Småföretag skall inte behöva belastas med fackliga stridsåtgärder som egentligen är riktade mot storföretag men drabbar små. Då småföretag ofta är under 50 anställda så vill jag att vi skall kunna undantas hela 10 personer från turordningskretsen för alla företag med 50 eller färre anställda vid eventuella uppsägningar. Små företag med en viss storlek har potential att växa vidare och vi måste kapa mer förutsättningar och "glidmedel" för detta, inte hinder och regelverk som gör att de inte klarar att växa vidare i den takt som marknaden kanske skulle kunna erbjuda.

6. Expansionsavdrag för småföretag. Jag vill införa generösa skattelättnader för småföretag som återinvestera vinster i egna bolaget. Vi skall skapa regler för småföretag att låta vinster stanna kvar i bolaget. Om de låter vinsterna stanna kvar, utan att ta ut dem som egen lön eller utdelning, skall de slippa skatta bort finansiella medel som de behöver behålla för investeringar och expansion som kan leda till nyanställningar.

7. Rutiner och regler för offentlig upphandling skall justeras. Detta är en bra uppgift för en Småföretagarminister som se till att vi har ett regelverk även tillåter små lokala företag, framför internationella och stora företag, vara en del av kommunal och statlig upphandling. Det handlar inte nödvändigtvis om att ändra LOU men hur den tillämpas. Det handlar om våra skattemedel och vi måste lära oss räkna kostnad på ett nytt sätt, både med miljön i åtanke samt vad lokala företag kan tillföra i skattemedel och nya jobb. Det handlar om ny tillämpning genom att räkna pris/kostnad på ett lite annorlunda sätt.

8. Förenkla möjlighet till privat riskkapital till småföretag. En annan viktig uppgift för en Småföretagarminister är att skapa ett regelverk som tillåter att man kan låna eller få finansiellt stöd av sin omgivning, inte bara förlita sig på banken eller vänta på statligt stöd eller privat riskkapital som aldrig kommer.

Det handlar som att skapa möjligheter för förlustavdrag för de som vill investera i små företag, på samma sätt som man kan göra förlustavdrag vid kapitalförlust när man investerar i stora publika bolag. Det handlar om förenklade regler för hur man skall beräkna anskaffningsvärden, vinst eller kapitalförlust hos små bolag. Det kan skapa ett naturligt system av affärsänglar från släktingar, vänner och andra som kan tänka sig att hjälpa småföretag med lite riskkapital för expansion och nya idéer.

9. Öronmärk minst 200 miljoner för att skapa statlig rättshjälp till småföretag, likt det vi har till privatpersoner. Om det fanns en Småföretagarminister som kunde överblicka konkursfrågor, vissa arbetsrättsliga problem eller tvister kring intellektuella tillgångar så kunde man även skapa ett visst system för rättshjälp till företag som t.ex. omsätter under 50 miljoner. De företag som har finansiella resurser kan alltid hävda sina rättigheter, lösa tvister eller försvara sina intellektuella tillgångar vid domstol. Det kan inte alltid ett litet företag, de kan ha rätt men inte få rätt.

Vi behöver stödja de små men växande företag som inte hunnit bygga upp sina finansiella resurser med ett extra stöd att kunna gå till domstol och få rätt, när de har rätt. Jag vill se ett fungerade rättshjälpssystem till små företag som vi har till individer idag.

10. Exportrådet och Arbetsmarknadsverket får 500 miljoner varje år för att finansiera 500 nya exportsäljare. Det skall handla om att tillvarata kunskap hos svenskar med invandrarbakgrund, dvs anställa människor med specialkunskap om sin egen marknad runt om i världen. Utbilda dem inom försäljning och internationell handel och sedan erbjuda dem som en resurs från små och medelstora svenska företag.

Tidigare har jag kritiserat att vi är för dåliga på att rekrytera lokalt på exportmarknader utan vi skickar nyexaminerade svenskar att representera oss runt om i värden och det leder inte till tillräckligt mycket avslut, dvs affärer. Jag anser fortfarande att "business is social and local" samt att lika barn leka bäst. Jag tror det är lättare för en kines att göra avslut med andra kineser än en svensk, jag tror det samma om Iran, Angola, Mexiko eller var man än befinner sig i världen. Vi vet också att det är massor av människor som kommit till Sverige med en stark vilja att jobba och också många kunder en utbildning samt kunskap om hur man gör affärer hemma på sin egen marknad. De har dock svårt att komma i på den svenska arbetsmarknaden för vi kan inte koppla kunskap till våra företag.
 
Jag anser det är en billig investering att tillvarata mycket intellektuell kompetens som finns i Sverige, samt förädla dem till att driva svenska företag ut i världen som kan genera försäljning och skapa nya jobb här hemma i Sverige. Jag vill därför att vi skapar rejäla resurser som jag tror kan skapa massor av nya jobb under åren som kommer då företag kommer anställda dessa exportsäljare som vi utbildar och utvecklar till svenska exportsäljare. Kan vi koppla deras kunskap, förädla den med lite ny samt koppla kunskap till försäljning hos svenska bolag så kommer det generera nya jobb. Jag tror detta kan skapa en spännande hävstång för små och medelstora företag till nya marknader.

Nu är det valår igen och jag kommer fokusera på att driva mina 10 frågor i alla de forum och nätverk som jag kan. Skulle man summera mitt åtgärdsprogram så handlar det om konkret hjälp genom att underlätta vardagen för många företagare samt fokusera mer på samordning och samverkan av en del resurser vi redan har på plats.

Det är mer fokus på resultat, än administration och rutiner. Företagen får bättre möjligheter att fokusera sig på sin egen kärnverksamhet samt erbjuds bättre möjligheter att expandera på nya marknader. Fler människor i arbete kommer göra att vi alla mår bättre, konsumera mer och till slut skapar de resurser vi behöver för att senare kunna förbättra miljön, skola, ordning, omsorg och ett värdigt åldrande för oss alla.

Vill du kommentera eller tala med mig om dessa 10 punkter så tryck här.